Algemene voorwaarden

Wat leuk dat je interesse hebt in NewDegree. NewDegree is een handelsnaam van Carlijn Postma BV. De algemene voorwaarden zijn daarom afkomstig van Carlijn Postma BV en zijn zorgvuldig opgesteld.

Natuurlijk hebben we geprobeerd alle producten en diensten zo helder mogelijk te beschrijven, en zorgen we ervoor dat we allemaal tevreden zijn met de afspraken die we maken. Een aantal onderwerpen heb ik daarvoor vastgelegd in de algemene voorwaarden. Als hier uitzonderingen op gemaakt worden, dan wordt dit overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van NewDegree en daarmee Carlijn Postma BV (hierna te noemen NewDegree).
2. 
Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van NewDegree heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt NewDegree aan de opdrachtgever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden geretourneerd.
4. Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, zullen door NewDegree afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die Carlijn Postma verricht voor de opdrachtgever.

Prijzen en betaling
5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders is vermeld.
6. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen.
7. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is NewDegree bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht NewDegree tot vergoeding van de schade. Bepalingen met betrekking tot de werkzaamheden van NewDegree
8. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van Carlijn Postma worden gevraagd in alle opzichten daartoe geschikt is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Carlijn Postma ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.
9. Het in de Overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het optreden van Carlijn Postma als deelnemer/bezoeker aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met meer dan 50% wordt overschreden, heeft Carlijn Postma het recht om hetzij het optreden ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het optreden nadere voorwaarden te verbinden.

Verhindering van Carlijn Postma:
10. Indien Carlijn Postma is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal Carlijn Postma:-in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;-indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of-indien Carlijn Postma en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.
11. Als Carlijn Postma te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft is volledige betaling van het tarief van kracht.
12. Carlijn Postma is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van Carlijn Postma.
13. De Opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:– Tot 7 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;– 8 tot 15 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding;– 16 tot 30 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 25% van de overeengekomen vergoeding.
14. Carlijn Postma is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:– tekortschiet in zijn verplichtingen.– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard– surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend– zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
15. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.Overige bepalingen
16. Alle opdrachten kunnen met naam van de Opdrachtgever en naam van de spreker vermeld worden in uitingen van Carlijn Postma, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.
17. Informatie op de site van Carlijn Postma, inclusief fotomateriaal mag gebruikt worden door de Opdrachtgever voor de promotie van het evenement. Carlijn Postma kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren. De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.
18. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de Carlijn Postma mogen alleen worden gemaakt in overleg met Carlijn Postma.
19. De naam en foto’s van Carlijn Postma mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan het event zelf (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service).

Aansprakelijkheid
20. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering aan Carlijn Postma kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.
21. Carlijn Postma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Carlijn Postma. De Opdrachtgever vrijwaart Carlijn Postma tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
22. Iedere aansprakelijkheid van Carlijn Postma is beperkt tot het overeengekomen bedrag.Geschillen
23. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
24. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de rechter te Amsterdam worden voorgelegd.NEWDEGREE, CARLIJN POSTMA BV
Gemaakt met